Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quá khứ đơn và quá khứ phân từ của feel
  xem feel
  Danh từ
  nỉ, phớt
  felt hats
  mũ nỉ

  * Các từ tương tự:
  felt-base, felt-pen, felting, felty