Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có ngạnh
  a barbed hook
  cái móc có ngạnh
  (nghĩa bóng)
  barbed comments
  những lời bình phẩm xoi mói

  * Các từ tương tự:
  barbed wire, barbedness