Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barbed wire /,bɑ:bd'waiə[r]/  

  • Danh từ
    dây thép gai