Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

poignantly /'pɒinjəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] thống thiết;[một cách] xót xa