Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forlorn hope /fəlɔ:n'həʊp/  

  • hy vọng hão huyền