Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blackguard /'blækgɑ:d/  

  • Danh từ
    tên vô lại

    * Các từ tương tự:
    blackguardism, blackguardly