Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ)
    kẻ vô lại, kẻ đê tiện