Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ)(thgt) kẻ vô lại, kẻ lưu manh, kẻ du côn
    (Mỹ)(thgt) công nhân trên dàn khoan dầu