Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tên côn đồ

    * Các từ tương tự:
    thuggee, thuggery, thuggism