Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều Mafiosi /,mæfi'əʊsi/)
    thành viên Mafia