Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thuggery /'θʌgəri/  

  • Danh từ
    thói côn đồ