Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tên côn đồ
    người A-pa-sơ (một bộ lạc ở Bắc Mỹ)