Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sử học) môn phái sát nhân (ở Ân-độ); giáo lý của môn phái sát nhân
    nghề ăn cướp; thói du côn, thói côn đồ