Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kẻ giết người
  police are hunting her killer
  cảnh sát săn lùng kẻ giết bà ta
  heroin is a killer
  bạch phiến là một thứ giết người
  a killer disease
  căn bệnh giết người

  * Các từ tương tự:
  killer whale