Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ cướp (cướp một địa điểm, ví dụ một ngân hàng); kẻ trộm
    một băng cướp

    * Các từ tương tự:
    robbery