Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

safe-blower /'seif,blouə/  

  • Danh từ
    người dùng thuốc nổ để mở trộm két