Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brigand /'brigənd/  

  • Danh từ
    (từ cũ)
    lục lâm

    * Các từ tương tự:
    brigandage, brigandine, brigandism