Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

housebreaker /'haʊsbreikə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ đột nhập vào nhà