Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều highwaymen /'haiweimən/)
    kẻ cướp đường