Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corsair /'kɔ:seə[r]/  

  • Danh từ
    cướp biển, hải tặc
    tàu cướp biển