Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

safe-breaker /'seifbreikə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác (Mỹ) safe-cracker)
    người phá két sắt ăn trộm