Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freebooter /'fri:bu:tə/  

  • Danh từ
    kẻ cướp, lục lâm