Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pickpocket /'pikpɒkit/  

  • Danh từ
    kẻ móc túi