Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

privateer /praivə'tiə[r]/  

  • Danh từ
    tàu cướp biển

    * Các từ tương tự:
    privateering