Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

privateering /privateering/  

  • Danh từ
    sự bắt bằng tàu lùng