Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cracksman /'kræksmən/  

  • Danh từ
    (số nhiều cracksmen) (cũ)
    kẻ trộm bẻ khóa, kẻ trộm đào tường khóet vách