Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ăn cướp; sự ăn trộm vụ cướp; vụ trộm
  vụ cướp; vụ trộm
  a highway robbery
  một vụ cướp đường
  daylight robbery