Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    lục lọi khắp
    tôi lục lọi khắp nhà tìm các giấy tờ ấy nhưng không thấy
    cướp phá