Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cướp bóc, cướp đi
  quân xâm lược cướp đi đồ quý giá ở các thành phố và làng mạc ven biển
  plunder a palace of its treasures
  cướp đi các kho báu của một cung điện
  Danh từ
  sự cướp bóc
  be guilty of plunder
  can tội cướp bóc
  của cướp bóc

  * Các từ tương tự:
  plunderable, plunderage, plunderer, plunderous