Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rapine /'ræpain/  /'ræpin/

  • Danh từ
    sự cướp bóc; sự cướp đoạt