Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    có chủ ý phá hoại, có chủ ý làm hư hỏng (tài sản công cộng )

    * Các từ tương tự:
    vandalize, vandalise