Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plunderer /'plʌndərə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ cướp bóc, kẻ cướp phá