Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vandalism /'vændəlizəm/  

  • Danh từ
    thói phá hoại văn vật