Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spoliation /,spəʊli'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự cướp đoạt; sự phá hỏng
    the spoliation of the environment
    sự phá hỏng môi sinh