Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    cướp bóc

    * Các từ tương tự:
    marauder, marauding