Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cướp phá (chủ yếu nói về trước đây, do lính tráng)
  Động từ
  cướp phá
  thành phố bị quân xâm lược cướp phá

  * Các từ tương tự:
  pillager