Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ánh sáng ban ngày
  in broad daylight
  xem broad
  see daylight
  nhận thức ra
  I struggled with the problem for hours before I saw daylight
  tôi vật lộn với vấn đề hàng giờ trước khi nhận thức ra được

  * Các từ tương tự:
  daylight robbery, daylight saving time, daylight-signal, daylights