Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự căn cắp, sự ăn trộm
    ((thường) số nhiều) của ăn cắp, của ăn trộm