Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    sự giơ súng dọa để cướp

    * Các từ tương tự:
    stick-up collar