Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

burglary /'bɜ:gləri/  

  • Danh từ
    vụ trộm bẻ khóa, vụ trộm đào ngạch
    tội trộm bẻ khóa, tội trộm đào ngạch