Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ cướp, tên phỉ

    * Các từ tương tự:
    banditry, banditti