Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banditry /'bænditri/  

  • Danh từ
    nghề ăn cướp, trò ăn cướp