Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều bandits /'bændits/, banditti /bæn'diti:/
    kẻ cướp