Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buccaneer /,bʌkə'niə[r]/  

  • Danh từ
    hải tặc, cướp biển
    kẻ gian hùng