Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoplifter /'∫ɒpliftə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ ăn cắp hàng ở cửa hiệu