Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ trộm bẻ khóa, kẻ trộm đào ngạch

    * Các từ tương tự:
    burglar-alarm, burglar-proof, burglarious, burglariously, burglarize, burglarize, burglarise, burglary