Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sneak-thief /'sni:kθi:f/  

  • Danh từ
    tên lấy cắp lén, tên trộm lén (nhè lúc cửa không đóng mà lẻn vào ăn trộm)