Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thằng du côn, thằng vô lại, thằng lưu manh
  thằng bé hay phá rối om sòm (ở đường phố)
  Tính từ
  ồn ào, om sòm
  lỗ mãng, thô bỉ

  * Các từ tương tự:
  larrikinism