Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

larrikinism /'lærikinizm/  

  • Danh từ
    sự làm ồn ào, sự phá rối om sòm (ở đường phố)