Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  gay gắt, quyết liệt
  cutthroat competition
  cuộc tranh tài quyết liệt

  * Các từ tương tự:
  cutthroat razor